บุคลากร

ผู้บริหาร


อาจารย์ ดร.ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร.ทพญ. จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วย


นางเสาวณี แซ่หลี
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : saowanee.sa@psu.ac.th
โทร. 074 287 518

เจ้าหน้าที่


นางสุธาสินี ตั่นหุ้ย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : sutasinee.n@psu.ac.th

โทร. 074 287 517-8

นางสาวพรชนก ช่วยวิจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : pornchanok.c@psu.ac.th

โทร. 074 287 517-8

นายกันตินันท์ แก้วหนู
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 074 287 518

นายสาคร ปานเพ็ชร
ตำแหน่ง แม่บ้าน

โทร. 074 287 516

Search