หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ

ภาษาไทย      หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษาอังกฤษ  Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทย         วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษาอังกฤษ     Diploma  of   Thai  Board  of Oral and Maxillofacial Surgery
ชื่อย่อ
ภาษาไทย        ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล)
ภาษาอังกฤษ    Dip.(Oral and Maxillofacial Surgery)

เพื่อผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียลที่ได้มาตรฐานสากล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ช่างสังเกต วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ

ทำให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ซับซ้อน หรืออยู่ในอาการที่รุนแรง สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในรายดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Search