หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ

ภาษาไทย      หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ  Residency Training Program in Dental Public Health
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทย         วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ     Diploma  of   Thai  Board  of Dental Public Health
ชื่อย่อ
ภาษาไทย        ว.ท.(สาขาทันตสาธารณสุข)
ภาษาอังกฤษ    Dip.(Dental Public Health)

1. เพื่อผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญระดับสูง ในงานทันตสาธารณสุข
2. เพื่อผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อประชาชน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสิทธิเข้าสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศ เน้นความเป็นผู้นำด้านทันตสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนางานทันตสาธารณสุขด้วยกระบวนการคิดที่เป็นระบบและเรียนรู้ผ่านการวิจัย

ปีแรกและปีที่สอง อัตราภาคการศึกษาละ 37,000 บาท
ปีที่สาม 15,000 บาท/ปีการศึกษา

Search