หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Surgery

ชื่อปริญญา(เต็ม)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
: Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery )
ชื่อปริญญา (ย่อ)
: วท.ม ( ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
: M.Sc.(Oral and Maxillofacial Surgery )

PLO1 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
PLO2 สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความรู้และข้อมูลทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
PLO3 สามารถบริหารจัดการและทำงานเป็นทีมในฐานะทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตาม ตามเงื่อนไขของทีม
PLO4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล ได้อย่างเหมาะสมทั้งในงานวิชาชีพ และงานวิจัย
PLO5 สามารถวางแผน ดำเนินการ และแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัย ให้ได้มาซึ่งความรู้ที่นำไปประโยชน์ได้
5.1 สามารถวางแผน ดำเนินการ และแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่งานกระดูกขากรรไกรใบหน้าและเนื้อเยื่อ
5.2 สามารถวางแผน ดำเนินการ และแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัยให้ได้ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้
PLO6 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารนำเสนอ อภิปราย และถ่ายทอด โดยใช้สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ดี
PLO7 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
PLO8 สามารถปฏิบัติการดูแลรักษา แก้ไขปัญหาแทรกซ้อน และสื่อสารกับผู้ป่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก และศัลยกรรมรากเทียม ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
PLO9 สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะสาขาอย่างเหมาะสม

1. ศาสตราจารย์ ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์ (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-429876
E-mail: prisana.p@psu.ac.th

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-287693
E-mail: nuttawut.t@psu.ac.th

3. อาจารย์ ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-287666
E-mail: min.danaiya@gmail.com

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผน ก 1
      1)   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
      2)   สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3)    ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
แผน ก 2
      1)   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
      2)   สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
      3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 แผน ข
      1)   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
      2)   สำหรับรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
      3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

Search