ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษาอังกฤษ
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Science in
Oral and Maxillofacial Surgery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Higher Graduate Diploma Program in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery)

ชื่อย่อ ( ภาษาไทย )
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ )
Higher Grad.Dip.in Clin.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)

PLO 1 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
PLO 2 ประเมินข้อมูลทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
PLO 3 สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของทั้งผู้นำและผู้ตามในทีม ภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม
PLO 4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สื่อสารและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
PLO 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สื่อสารและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
PLO 6 สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นำเสนอ อภิปราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
PLO 8 สามารถให้การรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้การรักษาผู้ป่วยได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-429876

• รองศาสตราจารย์ นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-429876

• รองศาสตราจารย์ ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-287600

• รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074 -429876

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-287561

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.    สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2.    แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
3.    ชำระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.    ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และหลักสูตรกำหนด

Search