หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

Thai       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
English    Graduate Diploma Program in Clinical Science in Dentistry

Full Title        Thai    :  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)

                   English  Graduate Diploma Program in Clinical Science (Dentistry)
Abbreviation  Thai       ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
                   English   Grad.Dip.in Clin.Sc.(Dentistry)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
PLO1 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
PLO2 ประเมินข้อมูลทางวิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
PLO3 ปฏิบัติงานแบบบูรณาการในบทบาทของทั้งผู้นำและผู้ตามในทีมภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม
PLO4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สื่อสารและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
PLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยภายใต้หลักการบริบาลแบบองค์รวมอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
PLO6 สามารถดำเนินการค้นคว้าทางวิชาการ รายงานผู้ป่วย หรือโครงการวิจัยเบื้องต้นสำหรับการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ได้ด้วยตนเอง
PLO7 สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นำเสนอ อภิปราย ได้อย่างมีคุณภาพ
PLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะสาขาเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (ใช้สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
PLO1 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
PLO2 สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพ
PLO3 ปฏิบัติงานแบบบูรณาการในบทบาทของทั้งผู้นำและผู้ตามในทีมภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม
PLO4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สื่อสารและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
PLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยภายใต้หลักการบริบาลแบบองค์รวมอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
PLO6 สามารถดำเนินการทำโครงการวิจัยเบื้องต้น หรือการทบทวนวรรณกรรม หรือรายงานผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง
PLO7 สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นำเสนอ อภิปราย ได้อย่างมีคุณภาพ
PLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะสาขาเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ

รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล  E-mail :  duangporn.ke@psu.ac.th   *ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร*  
  สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  โทร.074-287681

ศ.ทพ.บุญเลิศ  กู้เกียรติตระกูล  E-mail :   boonlert.k@psu.ac.th|
   สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   โทร.074-287671

รศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์   สมิตไมตรี   E-mail :  juthatip.a@psu.ac.th    
  สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทร.074-287561

รศ.ดร.ทพญ.ณัฐพร  ยูรวงศ์   E-mail :  nattaporn.p@psu.ac.th
   สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   โทร.074-287600

รศ.ดร.ทพญ.สุภาวดี  เนาว์รุ่งโรจน์   E-mail :  supawadee.n@psu.ac.th  
  สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทร.074-287571

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
    โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สอบผ่านรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2.แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ชำระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และหลักสูตรกำหนด

Search