หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ

ภาษาไทย      หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ  Residency Training Program in Posthodontics
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
ภาษาไทย         วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ     Diploma  of   Thai  Board  of Posthodontics
ชื่อย่อ
ภาษาไทย        ว.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์)
ภาษาอังกฤษ    Dip.(Posthodontics)

เพื่อให้ทันตแพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นผู้มีความสามารถในด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจใฝ่รู้ และขวนขวายหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมเป็นนิจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มีหลักสูตร pre-session course เพื่อปรับพื้นฐานผู้เรียน ด้านวิชาการเน้นการสัมมนามากกว่าการบรรยาย ด้านคลินิกเน้นการให้การรักษาผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยอาจจะใช้รากฟันเทียมร่วมด้วย จัดให้มีการนำเสนอ case เพื่อการวางแผนการรักษาที่ดี และจะต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ภาคข้อเขียน สอบปากเปล่า และสอบรายงานผู้ป่วยก่อนจบ

Search