ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ Residency Training Program in Prosthodontics

ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ Diploma of Thai Board of Prosthodontics
ชื่อย่อ
ภาษาไทย ว.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์)
ภาษาอังกฤษ Dip(Prosthodontics)

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

การพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพคลินิก คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตวัสดุ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่ดีที่สุด สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางวิชาการ รวมทั้งเคร่งครัดในหลักคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

จุดเด่น

มีหลักสูตร pre-session course เพื่อปรับพื้นฐานผู้เรียน ด้านวิชาการเน้นการสัมมนามากกว่าการบรรยาย ด้านคลินิกเน้นการให้การรักษาผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยอาจจะใช้รากฟันเทียมร่วมด้วย จัดให้มีการนำเสนอ case เพื่อการวางแผนการรักษาที่ดี ต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ภาคข้อเขียน สอบปากเปล่า และสอบรายงานผู้ป่วยก่อนจบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความชำนาญ สามารถหาสมมุติฐานของโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ วางแผนการรักษา การเลือกใช้ทันตวัสดุ เพื่อให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถบันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ ให้การรักษาร่วมกันทันตแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นได้ สามารถถ่ายทอดความรู้โดยการนำเสนอและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทางทันตกรรมประดิษฐ์

ติดต่อผู้อำนวยการหลักสูตร

อาจารย์จักรี  องค์เทียมสัคค์   E-mail : chakee.o@hotmail.com     โทร.  074-429874
สอบถามรายละเอียด
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0-7428-7561 โทรสาร. 0-7442-9874 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาอังกฤษ Residency Training Program in Orthodontics

ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาอังกฤษ Diploma of Thai Board of Orthodontics
ชื่อย่อ
ภาษาไทย ว.ท.(ทันตกรรมจัดฟัน)
ภาษาอังกฤษ Dip(Orthodontics)

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มุ่งเน้นที่จะผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถค้นคว้า และวิจัยในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านบริการแก่ประชาชนพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป

จุดเด่น

 • ส่งเสริมให้ทันตแพทย์ฝึกอบรมมีความสามารถในการทำวิจัย ตลอดจนพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทันตกรรมจัดฟัน
 • เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติและความรู้ในด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
 • Interdisciplinary seminar 
 •  เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-operative learning) โดยการจัดการระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในขั้นต้น ก่อนนำเสนอแผนการรักษา
 • ส่งเสริมให้มีกิจกรรม Academic Activity ของภาควิชาและมีการเข้าร่วมกิจกรรม Journal club 
 • ฝึกให้มีจริยธรรมและคุณธรรม โดยการปฏิบัติงานที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 • มีการวางแผนที่รอบคอบรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของคณะและการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ  เพื่อส่วนรวม
 •  การส่งเสริมให้เป็นวิทยากรในงานประชุม Postgrad conference

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญระดับสูงในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมจัดฟัน
2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้มีการปฏิบัติงานทางทันตกรรมจัดฟัน มีการพัฒนาปรับปรุงตนทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อผลิตบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟันที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยและเพื่อนร่วมวิชาชีพ
4. เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ผ่านการฝึกอบรม มีสิทธิเข้าสอบวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภา
5. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสรับบริการทางทันตกรรมจัดฟันในท้องถื่นของตนได้

ติดต่อผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล    E-mail : chidchanok.l@psu.ac.th
สอบถามรายละเอียด
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0-7428-7601 โทรสาร. 0-7442-9875 

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ Residency Training Program in Dental Public Health

ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ Diploma of Thai Board of Dental Public Health
ชื่อย่อ
ภาษาไทย ว.ท.(ทันตสาธารณสุข)
ภาษาอังกฤษ Dip(Dental Public Health)

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อสร้างทันตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมระดับวุฒิบัตร  สาขาทันตสาธารณสุข  ให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์  และเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการมีส่วนร่วมอย่างสมานฉันท์ของชุมชน มีความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

         หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก  การฝึกอบรมจะจัดให้สอดคล้องกับวิถีและการทำงานของทันตแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ  ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนทางไกล  การสร้างและพัฒนาสถาบันการฝึกอบรมในลักษณะเครือข่ายกระจายทั้งประเทศ  การใช้พื้นที่ปฎิบัติงานของผู้เรียนเป็นพื้นที่ฝึกปฎิบัติการฝึกอบรม  และการเรียนในลักษณะการสะสมความรู้ความชำนาญจากชุดวิชาต่างๆ  ผ่านการควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับระบบการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้  ความสามารถ (competencies) ระดับสูงในงานทันตสาธารณสุข และมีคุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อประชาชน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ
                ผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมต้องมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ทีสำคัญด้านทันตสาธารณสุข  ประกอบด้วย
                1) ความคิดเชิงระบบด้านทันตสาธารณสุข
                2) ความเป็นผู้นำด้านทันตสาธารณสุข
                3) การบริหารจัดการด้านทันตสาธารณสุข
                4) การควบคุมคุณภาพด้านทันตสาธารณสุข
                5) การวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และงานด้านทันสาธารณสุข

 

จุดเด่น

 •  มีการจัดการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรทางทันตแพทย์ควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโท โดยนักศึกษาที่เรียนจะได้ทั้งวุฒิปริญญาโทและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน 
 • การเรียนการสอนแบบแยกส่วน (module) นักศึกษาเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย 3 – 5 วันต่อเดือน  และจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา  ระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี ดังนั้น  จึงสามารถจัดเวลาเรียนของตนเองโดยไม่ต้องลาเรียนได้ 
 •  การเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกหมวดที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร 
 •  เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ดูงานทันตสาธาณสุขที่เด่นๆในประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์
 • ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นานาชาติ โดยดูงานระบบสาธารณสุขที่ต่างประเทศ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 • เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุข จะได้รับวุฒิบัตร แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตสาธารณสุขจากทันตแพทยสภาด้วย.

ติดต่อผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล   E-mail : Songchai.th@gmail.com
สอบถามรายละเอียด
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.074-287601

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษ Residency Training Program in Pediatric Dentistry

ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม
ภาษาไทย วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษ Diploma of Thai Board of Pediatric Dentistry
ชื่อย่อ
ภาษาไทย ว.ท.(ทันตกรรมสำหรับเด็ก) 
ภาษาอังกฤษ Dip(Pediatric Dentistry)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ทันตแพทย์ที่จบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  จะต้องมีความรู้ ความสามารถขั้นต่ำ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทันตแพทยศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการวิจัย และนำความรู้ด้านทันตกรรมสำหรับเด็กมาตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการรักษา พยากรณ์โรค ให้การป้องกัน รักษาและฟื้นฟูโรคของฟัน โรคของเนื้อเยื่อปริทันต์ และรอยโรคของเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
2. สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาฉุกเฉินเมื่อมีภยันตรายต่อฟัน ตรวจความผิดปกติของการสบฟันและทำการจัดฟันระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันเฉพาะตำแหน่ง
3. สามารถตรวจความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก การมีโรคทางระบบ การเป็นเด็กพิเศษ การมีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน โดยการส่งต่อเพื่อปรึกษาหรือให้ความร่วมมือกันในการรักษากับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ในสาขาอื่น หรือวิชาชีพอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง ด้วยการปรับพฤติกรรมเด็กด้วยวิธีทางจิตวิทยาและการใช้ยาเพื่อให้เด็กสงบ หรือให้การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบโดยมีการติดตามผลการรักษาอย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลเพื่อเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถวิพากษ์ วิเคราะห์ ข้อมูลวิชาการและทำการวิจัยทางทันตกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ในวิชาชีพได้ และสามารถนำเสนอผลงานวิชาการในวารสาร ในที่ประชุมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
5. มีเจตคติที่ดีและรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. มีทักษะในการฟังและการสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้ คำแนะนำทางทันตกรรมสำหรับเด็กทั้งแก่ เด็ก ผู้ปกครอง นักศึกษาและทันตแพทย์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมถึงให้การฝึกอบรมแก่ผู้สนใจตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข

จุดเด่นของหลักสูตร

1.  มีผู้ป่วยที่หลากหลาย  เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือ  มีปัญหาพฤติกรรม เด็กพิเศษหรือมีโรคทางระบบ  ผู้ป่วยที่ส่งต่อมา ทั้งจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) หรือ โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดภาคใต้
2.  มีการให้การรักษาภายใต้การใช้ยาระงับความกังวลหรือการใช้ยาสลบ
3.  มีการทำงานร่วมกับภาควิชาต่างๆทั้งในคณะและนอกคณะ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยสาสตร์ มอ.) ในการรักษาผู้ป่วย
4. มีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  มีการฝึกอบรมจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มอ.และมีการสังเกตุการณ์นอกสถานที่เช่น  สถานเลี้ยงเด็ก  โรงเรียนเด็กพิเศษ  รวมตลอดถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  หน่วยกายภาพ

บำบัดและกิจกรรมบำบัด  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  คณะแพทยศาสตร์ มอ
5. มีห้องปฎิบัติการกลางซึ่งมีเครื่องมือทั้งทางด้าน  Bioscience และ Dental materials  ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำงานวิจัยได้หลากหลายด้านเช่น  Stem cell regenerative  dental medicine, Molecular  Biology, Microbiology, Dental materials, Biomechanics, Computer stimulated Model Analysis เป็นต้น

ติดต่อผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
E-mail : supacharin.p@psu.ac.th
สอบถามรายละเอียด
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.074-287600