ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้

(Rural Oral Health Centre Of Southern Thailand)

บริการของเรา
Media ROHC
สื่อฟันสวยฟ้าผ่า
ROHC Update
ภาคีเครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวาน
ภาคีเครือข่าย คทสต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
VOC เชิญเครือข่ายร่วมให้ข้อคิดเห็น

หน่วยงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรสาร: 0-7428-7677-9

Search