ประวัติความเป็นมาการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เริ่มเป็นสถาบันเครือข่ายหลักกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2547   ในครั้งนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้แทนคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุทธิพงศ์  เชาวนาดิศัย  คณบดี เป็นผู้จัดตั้งโครงการการศึกษาต่อเนื่อง และกำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์

“The Continuing Education Faculty of Dentisty Princ of Songkla University”

CE Dent PSU

” The Continuing Education” CE Dent PSU

ปัจจุบัน มีการแต่งตั้ังคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ตามคำสั่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 030/2567 สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีคณะกรรมการฯ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

 1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
 4. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ กรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ กรรมการ
 9. อาจารย์ ทพ.นพ. สุขุม กีรติวิทยานันท์ กรรมการ
 10. อาจารย์ ทพ.วิศรุต อุปลานนท์ กรรมการ
 11. อาจารย์ ทพญ.อริศา ศรีคง กรรมการ
 12. นางสุริวัสสา จันทร์เขียว กรรมการและเลขานุการ

Search