ประวัติความเป็นมาการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เริ่มเป็นสถาบันเครือข่ายหลักกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2547   ในครั้งนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้แทนคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุทธิพงศ์  เชาวนาดิศัย  คณบดี เป็นผู้จัดตั้งโครงการการศึกษาต่อเนื่อง และกำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์

“The Continuing Education Faculty of Dentisty Princ of Songkla University”

CE Dent PSU

” The Continuing Education” CE Dent PSU

ปัจจุบัน คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ังคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ตามคำสั่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 92/2563 มีคณะกรรมการฯ จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

 1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา
 2. รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษา
 3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ ที่ปรึกษา
 4. หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ ประธานกรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ กรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ กรรมการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชัชวิน อังกุรวสพร กรรมการ
 10. อาจารย์ ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ กรรมการ
 11. อาจารย์ ทพ.จิรายุ แซ่พู่ กรรมการ
 12. นางสาววาลี ชูคดี กรรมการ
 13. นางภัทราภรณ์ หยงสตาร์ กรรมการ
 14. นางนงนุช สุขจันทร์ กรรมการ
 15. นางหนูเพียร แสงสีดำ กรรมการ
 16. นางสุริวัสสา จันทร์เขียว กรรมการและเลขานุการ

Search