บุคลากร

ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง

นางสุริวัสสา จันทร์เขียว

นักวิชาการอุดมศึกษา

suriwatsa.j@psu.ac.th

โทร.074-287678

Search