บุคลากร

ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

chakree.o@psu.ac.th

อาจารย์.ดร.ทพ.จิรายุ เรืองรุ่งโสม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์

chirayu.r@psu.ac.th

นางสุริวัสสา จันทร์เขียว

นักวิชาการอุดมศึกษา

suriwatsa.j@psu.ac.th

โทร. 074-287585

Search