ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพญ.สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (รหัส 3114)

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Search