เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด ได้มีการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยฯ โดยมี รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธาน และมีสมาชิกของศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมประชุม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิท ทำให้การประชุมในครั้งนี้ มีการประชุมผ่านระบบ zoom และบางส่วนสามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนั่งในห้องประชุม มีการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุม

Search