ดร.นุชรี จันทรโชติ

จบการศึกษาปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จบการศึกษาปริญญาโท จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จบการศึกษาปริญญาเอก เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้ารับตำแหน่ง Postdoctoral ในวันที่ 4 พ.ย. 2564

Search