วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

หน่วยวิจัยชั้นนำระดับประเทศในการวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด

พันธกิจ

เสริมศักยภาพของบุคลากรในการทำวิจัยเป็นทีม มีลักษณะสหสาขา และครบวงจร สามารถนำไปใช้ป้องกันโรคในชุมชนได้อย่างเป็นจริง นอกจากนี้ทำให้การวิจัยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

สมรรถนะหลัก

  • สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
  • สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัย และสร้างนักวิจัยใหม่
  • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการผลิตบัณฑิต 

Search