เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม

เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม

ENDNOTE 20

โปรแกรม Endnote
เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและอ้างอิงช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหาและจัดรูปแบบบรรณานุกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บอกรับโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

MENDELEY

โปรแกรม Mendaley
เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและอ้างอิงช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหาและจัดรูปแบบบรรณานุกรม เป็น Free Software โดยให้พื้นที่ในการจัดเก็บ 2 GB และ 100 GB สำหรับสมาชิก Mendeley Institutional สามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวหรือกลุ่มสาธารณะได้เพื่อใช้ในการติดต่อกับนักวิจัยจากทั่วโลก

โปรแกรม Zotero
เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและอ้างอิงช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหาและจัดรูปแบบบรรณานุกรมเป็น Free Software

Download โปรแกรม
Download คู่มือการใช้งาน

Search