บุคลากร

ศาสตราจารย์ ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนักศึกษา

นางสาวสาวิตรี วงศ์สันติ
บรรณารักษ์

นางภาวนา จันทกุล
พนักงานธุรการ

Search