บุคลากร

รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก

นางสาวสาวิตรี วงศ์สันติ
บรรณารักษ์

นางภาวนา จันทกุล
พนักงานธุรการ

Search