บุคลากร

นายสุพจน์ ตรีรัญเพ็ชร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
2.ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ
3.ตรวจสอบเอกสารโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรมต่าง ๆ 
4.ตรวจสอบเอกสารทุนศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ

Emai : supot.t@psu.ac.th
โทร.7524

นางสาวอรวรรณ เจริญวุฒิวงษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยคลัง
2.รับเงินทุกประเภทของคณะฯ และกองทุน/ออกใบเสร็จรับเงิน
3.จัดทำเอกสารการนำส่งเงินรายได้คณะฯ/เงินรายได้แผ่นดิน และเงินรับฝากต่าง ๆ
4.ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้คณะฯ
5.บันทึกเอกสารเบิกจ่ายเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในระบบ PSU-MAS

Emai : orawan.ch@psu.ac.th
โทร.7524

นายสุภัทร์ พงศาธิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำค่าจ้าง
2.จัดทำค่าตอบแทนต่างๆ และค่าโทรศัพท์ผู้บริหารคณะฯ
3.ตรวจสอบเอกสารเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะฯ
4.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ค่าศึกษาบุตร
5.ตรวจสอบเอกสารกองทุนคณะฯ/ดำเนินการเตรียมและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ

Emai : supat.p@psu.ac.th
โทร.7524

นางกวินทิพย์ ชูศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จ่ายเงินทุกประเภทของคณะฯ ผ่านระบบ E-banking ของ SCB/เงินวิจัยของนักศึกษา/กองทุนคณะฯ 
2.ตรวจสอบเอกสารเงินยืมและเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยของนักศึกษา/กองทุนคณะฯ
3.วางฎีกาเอกสารเบิกจ่ายเงินรายได้คณะฯ/บันทึกค่ารักษาพยาบาล, ค่าศึกษาบุตร ในระบบ PSU-MAS
4.จัดทำสรุปเงินเคลียร์ 
5.รายงานยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายและติดตามทวงหนี้ประจำเดือน
6.บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ Fund

Emai : kavinthip.l@psu.ac.th
โทร.7525

นางสาวชื่นพจี เสน่หา
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บันทึกบัญชีและรายงานงบการเงินกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า/กองทุนทันตกรรมพระราชทาน/กองทุนคณะฯ
2. บันทึกเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้าง เงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน เงินประจำตำแหน่ง เงินพ.ต.ส. ค่าสาธารณูปโภค ในระบบ PSU-MAS
3.ตรวจสอบเอกสารเงินกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า/กองทุนทันตกรรมพระราชทาน
4.รายงานยอดเงินฝากธนาคารของคณะฯ (Bank statement)
5.ควบคุมคูปองรับเงินและใบเสร็จรับเงินของคณะฯ
6.ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายบัณฑิตศึกษา 60% และ 40%

Emai : cheunpajee.s@psu.ac.th
โทร.7525

นางสาวอมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บันทีกบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะฯ
2.บันทึกเอกสารเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่นในระบบ PSU-MAS
3.รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้คณะฯ ประจำเดือน/ไตรมาส
4.รายงานการจ่ายเงินกรณีไม่มีระเบียบกำหนด ตามคำสั่ง 1380/62
5.ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะฯ ประจำเดือนกับกองคลัง

Emai : amornrat.te@psu.ac.th
โทร.7525

นางสาวบุษกร อ๋องเซ่ง
พนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารและส่งมอบเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ถ่ายเอกสาร แจ้งเวียนเอกสารและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
3.ลงทะเบียนหนังสือส่งออก มอ.109/
4.เบิกวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยคลัง
5.ลงรับเอกสารทาง E-doc และเวียนภายในงานคลัง
6.ทำความสะอาดห้องงานคลัง

Email : busakon.o@psu.ac.th
โทร.7525

Search