โครงสร้างของหน่วยคลัง

รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
ผศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
นายสุพจน์ ตรีรัญเพ็ชร
นายสุพจน์ ตรีรัญเพ็ชร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสาร
นางสาวอรวรรณ เจริญวุฒิวงษา
นางสาวอรวรรณ เจริญวุฒิวงษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นายสุภัทร์ พงศาธิรัตน์
นายสุภัทร์ พงศาธิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสาร
นางกวินทิพย์ ชูศรี
นางกวินทิพย์ ชูศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นางสาวชื่นพจี เสน่หา
นางสาวชื่นพจี เสน่หา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงานด้านการบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ
นางสาวอมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงานด้านการบัญชี
นางอรชพร อินสุวรรโณ
นางอรชพร อินสุวรรโณ
พนักงานจัดเก็บเอกสาร
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร

Search