โครงสร้างของหน่วยคลัง

รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย  ฐิตโสมกุล
รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
นายสุพจน์ ตรีรัญเพ็ชร
นายสุพจน์ ตรีรัญเพ็ชร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสาร
นางสาวอรวรรณ เจริญวุฒิวงษา
นางสาวอรวรรณ เจริญวุฒิวงษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นายสุภัทร์ พงศาธิรัตน์
นายสุภัทร์ พงศาธิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสาร
นางกวินทิพย์ ชูศรี
นางกวินทิพย์ ชูศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นางสาวชื่นพจี เสน่หา
นางสาวชื่นพจี เสน่หา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงานด้านการบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ
นางสาวอมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงานด้านการบัญชี
นางสาวบุษกร  อ๋องเซ่ง
นางสาวบุษกร อ๋องเซ่ง
พนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร

Search