เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บว

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

รายละเอียดหลักสูตร 

(ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และสาขาทันตกรรมจัดฟัน)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

.

 • วิชาเอกทันตสาธารณสุข         จำนวน  5 คน 
 • วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ จำนวน 2 คน
 • วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์  จำนวน 2   คน  
 • วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก    จำนวน   4   คน  
 • วิชาเอกทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า    จำนวน   1   คน  
 • วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ      จำนวน   5   คน
 • วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์      จำนวน   1   คน 

หลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 • วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์  จำนวน  9* คน
      *เป็นผู้ศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
 • วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ  จำนวน 3 คน
 • วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก จำนวน 3  คน