สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน (Department of Preventive Dentistry)
จัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักศึกษามีความคิดรวบยอดในปรัชญาด้านทันตกรรมป้องกันและมุ่งเน้นให้นักศึกษาให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ภายใต้จิตสำนึกและบนหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 3 อนุสาขาวิชาคือ

1 อนุสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
(Section of Community Dentistry)
จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถประมวลวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคม และมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้อง มาผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ ทางสาธารณสุขศาสตร์ไปใช้ในการค้นหาปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญในชุมชน รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและประเมินผลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถเลือกใช้กลวิธีทางทันตกรรมส่งเสริมและทันตกรรมป้องกัน ในการแก้ไขสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยและชุมชนโดยใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิทยา ศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ความชำนาญทางคลินิกมาผสมผสานความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มีการสอดแทรกประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานในชุมชน จริง โดยนักศึกษาจะได้ออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงเรียน

2 อนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
(Section of Orthodontics)
จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของการสบฟันและ โครางสร้างของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของความผิดปกติ เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและรักษาขั้นต้นในกรณีที่มีความผิดปกติไม่รุนแรง และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ในกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง

3 อนุสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
(Section of Pediatric Dentistry)
จัดการเรียนการสอนเน้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะนำมาสู่ประชากรในชุมชนที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การวางแผนทางทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมและการตรวจรักษาที่ถูก ต้อง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

Search