กิจกรรมวิชาการ

ประชุมอาจารย์ช่วยสอน 22 ธันวาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ช่วยทันตแพทย์ ” 28 กันยายน 2563

BuddyNews : จัดฟันแฟชั่น อันตรายเกินต้าน!!” 30 มกราคม 2565

จัดฟัน … ทำให้สวยขึ้นจริงเหรอ ??

สัมมนาสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน 30-31 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมป้องกัน AA Meeting (Music Therapy อ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล) 13 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (2565 – 2568)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์สถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากอย่างครบวงจรประจำปีการศึกษา 2565

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการที่เกี่ยวข้องกับทันตสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรระดับหลังปริญญา สาขาทันตสาธารณสุข รุ่นที่ 12

Search