รศ.ดร.ทพ.อังคณา เธียรมนตรี

ASSOC.PROF.ANGKANA THEARMONTREE

E-mail: angkana.t@psu.ac.th

Tel: 074-287650

2542      Dr.P.H. (Epidemiology), U. of Michigan, Ann Arbor Michigan, USA.

2541      P.H (Dental Public Health), U. of Michigan, Ann Arbor Michigan, USA.

2538     M.S.D (Preventive and Community Dentistry), Indiana U., Indianapolis, Indiana, USA.

2532     ท.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. Oral epidemiology
  2. Preventive dentistry
  3. Dental public health
  4. Geriatric dentistry

1. Liu S, Chongsuvivatwong V, Zhang S, Thearmontree A. Pathway of Effects of Socioeconomic Status on Rural Left-behind Children to Receive Oral Health Services: A Structural Equation Modeling. International Journal of Environmental Research and Public Health [Internet]. 2023 Jan 7;20(2):1068. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20021068

2. Liu S, Chongsuvivatwong V, Zhang S, Thearmontree A. Effects of Parental Migration on Dental Caries of Six- to Eight-Year-Old Children Using Structural Equation Modeling. International Journal of Environmental Research and Public Health [Internet]. 2022 Oct 18;19(20):13470. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph192013470

3. Angkana T, Sudarat T, Supanee S. Development and comparison of the new index with DAI for evaluating orthodontic treatment need in high caries prevalence community: A diagnostic test study. J Int Oral Health 2021;13:38-44.

4. Oitip Chankanka, Songchai Thitasomakul, Angkana Thearmontree, Supatcharin Piwat, Wattana Pitpornchaiakul, Benjaporn Panyayong. Association between temperament and dental caries status in Thai children. Oral Health Prev Dent 2020;18:205-212.

5. รงรอง พรหมจันทร์ สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล  อังคณา เธียรมนตรี ความสอดคล้องของดัชนีประเมินความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในชุมชนระหว่างทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตาภิบาล ว.ทันต. 2563;70(1):36-44.

6. Rizqi TR, Thearmontree A. Relationship between health literacy and toothbrushing practice among young adults. J Int Oral Health 2020;12, Suppl S1:41-6

7. Rapeepattana S, Thearmontree A, Suntornlohanakul S. Etiology of Malocclusion and Dominant Orthodontic Problems in Mixed Dentition: A Cross-sectional Study in a Group of Thai Children Aged 8–9 Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry 2019;9:383-9.

8. Rapeepattana S, Thearmontree A, Suntornlohanakul S. The prevalence of orthodontic treatment need and malocclusion problems in 8–9-year-old schoolchildren: A study in the south of Thailand. APOS Trends Orthod 2019;9(2):99-104.

9. Rapeepattana S, Suntornlohanakul S, Thearmontree A. Orthodontic treatment needs of children with high caries using Index for Preventive and Interceptive Orthodontic Needs (IPION). Eur Arch Paediatr Dent. 2019; 20:351–358.

10. มนัณญา รอยสกุล เสมอจิต พิธพรชัยกุล อังคณา เธียรมนตรี สภาวะสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลอนามัยช่องปากกับสภาวะการมีฟันธรรมชาติของผู้สูงอายุติดบ้าน ว.ทันต. 2562;69(1):19-28.

11. Suntornlohanakul S, Thearmontree A, Attaveerapat P. Patient’s expectation and perception for preorthodontic treatment consultation: A study in a dental school. APOS Trends Orthod 2018;8:28-35.

12. Suntornlohanakul S, Thearmontree A, Rapeepattana S. Development of occlusion concepts. J Thai Assoc Orthod 2017;7(2):15-23.

Search