รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล        

ASSOC.PROF.BANCHA SAMRUAJBENJAKUN

E-mail : samruaj@hotmail.com

Tel: 074-287645

2551     Doctor of Sciences, Boston University, USA

2547     Certificate in Advance Graduate Orthodontics( CAGO), Boston University, USA

2543    วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539     ท.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. Bone Tissue Engineering 
  2. Accelarated Orthodontic Tooth Movement

1. Jearanai T, Samruajbenjakun B, Chanmanee P. Relationship between Bilateral Landmarks of Facial Asymmetry in Skeletal Class II and Class III in Vertical Dimension: 3D Facial Scan and Cone-Beam Computed Tomography. Diagnostics. 2024; 14(6):590. https://doi.org/10.3390/diagnostics14060590

2. Zhang J, Suttapreyasri S, Leethanakul C, Samruajbenjakun B. Fabrication of vascularized tissue-engineered bone models using triaxial bioprinting. J Biomed Mater Res. 2024;1‐14. doi:10.1002/jbm.a.37694

3. Cheng Y, Jin W, Zheng L, et al. The role of autophagy in SIM mediated anti‐inflammatory osteoclastogenesis through NLRP3 signaling pathway. Immun Inflamm Dis. 2024;12:e1145. doi:10.1002/iid3.1145

4. Zhang J, Suttapreyasri S, Leethanakul C, Samruajbenjakun B. Triaxial bioprinting large-size vascularized constructs with nutrient channels. Biomed Mater. 2023;18(5):10.1088/1748-605X/acf25a. Published 2023 Aug 30. doi:10.1088/1748-605X/acf25a

5. Chooputtipong P, Samruajbenjakun B. Retrospective Comparative Study of Mandibular Stability and the Anteroposterior Dimension of the Airway between the Surgery-early and the Conventional Orthognathic Surgery after Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy Setback. J DENT ASSOC THAI. 2023;73(1):21-28.

6. Pathomkulmai T, Chanmanee P, Samruajbenjakun B. Effect of Extending Corticotomy Depth to Trabecular Bone on Accelerating Orthodontic Tooth Movement in Rats. Dentistry Journal. 2022 Aug 29;10(9):158.

7. Jindarojanakul C, Chanmanee P, Samruajbenjakun B. Analysis of Osteoclasts and Root Resorption in Corticotomy-Facilitated Orthodontics with Ibuprofen Administration—An Animal Study. Dent. J. 2022 Sep 8;10(9):170.

8. Jindarojanakul C, Samruajbenjakun B. Influence of ibuprofen combined with corticotomy on tooth movement and alveolar bone remodeling in rats. Angle Orthod. 2022 Nov 1;92(6):773-779. doi: 10.2319/021722-146.1. PMID: 35993794; PMCID: PMC9598854.

9. Laohachaiaroon P; Samruajbenjakun B; Chaichanasiri E. Initial Displacement and Stress Distribution of Upper Central Incisor Extrusion with Clear Aligners and Various Shapes of Composite Attachments Using the Finite Element Method. Dent. J. 2022, 10, 114.

10. Wattanaanek N; Suttapreyasri S; Samruajbenjakun B. Osteoblast‐like Cell Differentiation on 3D‐Printed Scaffolds Using Various Concentrations of Tetra‐Polymers. Biomimetics 2022, 7, 70.

11. Wattanaanek N; Suttapreyasri S; Samruajbenjakun B. 3D Printing of Calcium Phosphate/ Calcium Sulfate with Alginate/Cellulose-Based Scaffolds for Bone Regeneration: Multilayer Fabrication and Characterization. J. Funct. Biomater. 2022, 13, 47.

12. Kongkraphan P, Samruajbenjakun B. The Root Length Changes after Protraction of Mandibular Molars Combined with Corticotomy Assisted by Bone Grafting: 5 Year CBCT Follow-Up. Khon Kaen Dent J. 2020;23(2):42-9.

13. Kitiwiriyakul C, Samruajbenjakun B. Effects of Orthodontic Treatment on the Upper Airway Dimension in Non-growing Patients. J DENT ASSOC THAI. 2020;70(3):243-251.
14. Theerasak Nakornnoi, Bancha Samruajbenjakun, Chidchanok Leethanakula. The influence of leukocyte-platelet-rich plasma on accelerated orthodontic tooth movement in rabbits. Korean J Orthod. 2019;49(6):372-380.

15. Theerasak Nakornnoi, Chidchanok Leethanakul, Bancha Samruajbenjakun. Effects of Leukocyte-Platelet-Rich Plasma on the Alveolar Bone Changes During Orthodontic Tooth Movement in Rabbits: A Micro-CT Study. Journal of Indian Orthodontic Society. 2019;53(4):264-271.

16. Udomsak Likitmongkolsakul, Pruittikorn Smithmaitrie, Bancha Samruajbenjakun,  Juthatip Aksornmuang. Three-Dimensional Simulation of Root Position Through a Combined Technique Using Cone-Beam Computed Tomography and a Digital Model. Journal of Indian Orthodontic Society. 2019;53(2):126-134.

17. Kriangkrai Kraiwattanapong, Bancha Samruajbenjakun. Tissue response resulting from different force magnitudes combined with corticotomy in rats. Angle Orthodontist. 2019;89(5):797-803.

18. ธีรศักดิ์ นครน้อย, บัญชา สำรวจเบญจกุล. การประยุกต์ใช้เพลทเลทริชพลาสมาในทางทันตกรรมจัดฟัน (Application of Platelet-Rich Plasma in Orthodontics). J DENT ASSOC THAI. 2019;69(2):126-133.

19. Kriangkrai Kraiwattanapong, Bancha Samruajbenjakun. Effects of different force magnitudes on corticotomy-assisted orthodontic tooth movement in rats. Angle Orthodontist. 2018;88(5):632-637.

20. ปริยากร ชัยมงคล, บัญชา สำรวจเบญจกุล. ภาพรวมของการจัดฟันโดยใช้อินวิสไลน์ (An Overview of Invisalign®). OJ Thai Assoc Ortho. 2018;8(2):33-39.

21. Tanes Ouejiaraphant, Bancha Samruajbenjakun, Ekachai Chaichanasiri. Effect of Corticotomy Patterns on the Center of Resistance Location of the Upper Six Anterior Teeth During En Masse Retraction: Finite Element Analysis. J DENT ASSOC THAI. 2018;68(4):413-419.

22. Navarat Voravongsagul, Bancha Samruajbenjakun. Corticotomy-assisted Orthodontic Treatment in Bimaxillary Protrusion Patients. J DENT ASSOC THAI. 2018;68(4):339-345

23. Bancha Samruajbenjakun, Kaviya Kanokpongsak, Chidchanok Leethanakula. Comparison of clinical and histological characteristics of orthodontic tooth movement into recent and healed extraction sites combined with corticotomy in rats. Korean J Orthod. 2018;48(6):405-411.

24. Udomsak Likitmongkolsakul, Pruittikorn Smithmaitrie, Bancha Samruajbenjakun,  Juthatip Aksornmuang. Development and Validation of 3D Finite Element Models for Prediction of Orthodontic Tooth Movement. International Journal of Dentistry. 2018;4927503:7pages

25. Tanes Ouejiaraphant, Bancha Samruajbenjakun, Ekachai Chaichanasiri. Determination of the centre of resistance during en masse retraction combined with corticotomy: finite element analysis. Journal of Orthodontics. 2018;45(1):11-15.

26. Samruajbenjakun B, Samansukumal S, Charoemratrote C, Leepong N, Leethanakul C. Effects on alveolar bone changes following corticotomy-assisted molar mesialization. J Indian Orthod Soc. 2018;52:S49-54.

27. Udomsak Likitmongkolsakul, Bancha Samruajbenjakun. วิธีการส่งเสริมการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Methods to accelerate orthodontic movement). OJ Thai Assoc Ortho. 2017;7(2):03-14.

28. Sirintip Srisettanil, Bancha Samruajbenjakun. การรักษาทางทนตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกระดูกขากรรไกรแบบที่ 3 ที่มีการเจริญเติบโตด้วยการรักษาทันตกรรมจัดฟันอำพราง:รายงานผู้ป่วย (Camouflage treatment of skeletal and dental Class III malocclusion in growing patient: Case report). OJ Thai Assoc Ortho. 2017;7(2):03-14.

29. Waranee Linlawan, Bancha Samruajbenjakun. รายงานผู้ป่วยการผ่าตัดกระดูกทึบร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยที่มีลักษณะฟันยื่นในขากรรไกรบนและล่าง (Case report: Corticotomy-facilitated anterior teeth retraction in bimaxillary protrusion patients). OJ Thai Assoc Ortho. 2017;7(1):03-19.

Search