ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล

ASST.PROF.JARANYA HUNSRISAKHUN

E-mail: hjaranya@hotmail.com

Tel: 074-287678

2546     Ph.D. (Dental Public Health), U.of Copenhagen, Denmark

2541     Certificate in Project Management (Denmark)

2535     ท.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Health promotion/fluoride/children/elderly/health system

1. Wongworasun S, Hunsrisakhun J, Watanapa A, Wannapahool D. Effect of Oral Health Promoting Chatbot Program on Knowledge in Oral Health Care of the Elderly. Khon Kaen Dent J [Internet]. 2023 Feb. 28 [cited 2023 Jul. 13];26(1):33-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KDJ/article/view/255571

2. Wongworasun S, Hunsrisakhun J, Watanapa A. Effectiveness of oral exercise programs on oral function among independent elderly people: A cluster randomized controlled trial. J Int Oral Health 2022;14:363-9

3. Pithpornchaiyakul S, Naorungroj S, Pupong K, Hunsrisakhun J. Using a Chatbot as an Alternative Approach for In-Person Toothbrushing Training During the COVID-19 Pandemic: Comparative Study. J Med Internet Res 2022;24(10):e39218

4. Hunsrisakhun J, Talungchit S, Naorungroj S. Effectiveness of alcohol-free mouth rinse containing essential oils and fluoride as oral hygiene adjunct among pregnant Thai women: A randomized clinical trial. J Int Soc Prev Community Dent 2020;10(6):803-811

5. Hapsari I, Hunsrisakhun J.  Comparison of modified circular and natural tooth brushing methods in effectiveness of dental plaque removal and gingival improvement. J Int Oral Health 2020;12:20-6.

6. อาณัต มาตระกูล จรัญญา หุ่นศรีสกุล อัจฉรา วัฒนาภา ประสิทธิผลในการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียง: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 2561, ปีที่ 68 ฉบับที่ 3 หน้า 256—69.

7. Naorungroj S, Hunsrisakhun J, Talungchit S. Oral hygiene status, self-reported oral malodor, oral hygiene practices, and oral health knowledge: A cross-sectional study in a group of Muslim Thai pregnant women. J Int Oral Health 2018;10:229-36

Search