อนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รุ่น 13
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน)
คณะทันตแพทยศาสตร์
นายธนภัทร
นายวรวิทย์
นางณีรนุช
นางสาวชนกนันท์
นายธีรวัต
นายณัฐพงศ์
นายทันการณ์
นางสาวณิชากร  
นางสาวรัตติยา
นางสาวจิรัชญา

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
นางสาวปรียากร
นายนภัทร
นางสาวอริสา
นางสาวธนพร

ศูนย์สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
นางสาวสุพัตรา
นางสาวสิตาภา

ศูนย์สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
นางสาวบรรณศร
นางสาวกานต์รวี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธรรมกิจจาธร
สกุลไทย
วิจิตรวรวงศ์
สกุลใจตรง
ผายป้องนา
อธิกิจรุ่งเรือง
บุญพันธ์
ส่องแสง 
สวัสดี
เตชะพิริยะกุล

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลิศโตมรสกุล
นฤภัทรสิริวงศ์
ทรัพย์สุดวิไล
โชสิวสกุล


จ.สุราษฎร์ธานี
เหล่าพัทรเกษม
เทพสุนทร


จ.สุราษฎร์ธานี
ชินกุลกิจนิวัฒน์
รังสิตเสถียร
รุ่น 13
ชุดวิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
นางสาวกาญจนาภา
นางสาวอักษร
นางสาวอาภากร

ศูนย์สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
นางสาวธนฐพร
นางสาวโสธิดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวรรณรัตน์
พึ่งวิรวัฒน์
อารีวัฒนา


จ.สุราษฎร์ธานี
วัชระวรากรณ์
ปิยะกาญจน์
รุ่น 12


นางสาวณิชา
นายรัชพงศ์
นายธิติวุฒิ
นางสาวพรพิมล
นายธราธิป
นายตัถย์
นางสาวรัตนากร
นางสาวธนัชชา
นางสาวกัญญ์วรา
นายภูมิพัฒน์
นางสาวบุษรา
นางสาวอรจิรา
นางสาวพจนกร
นางสาวพิชญาภา
นางสาวนวศร
นางสาวปณัฏฐธนี
นายพีร์
นางสาวสิริกร
คู่คงวิริยพันธุ์
ศักดิ์ศรีสุวรรณ
เกตุประกอบ
คำชัย
สีดาว
ลลิตวจีวงศ์
ธนาวิชิตฤกษ์
เกิดศรี
วิลามาศ
เลิศโกวิทย์
ผ่องเสริมสุข
วิริยพงษ์สุกิจ
อินทร์ปัญญา
พุฒทอง
รักษ์ธนกิจ
ประเสริฐพันธุ์
ลี้วิบูลย์ศิลป์
เตชะฤดีวรรณ
รุ่น 11


นายกานต์กวี
นายชินเวศ
นางสาวตวงพร
นายปคุป์
นางสาวปัณฑ์ชนิต
นางสาวปิยะธิดา
นางสาวพุทธพร
นางสาวลลิตา
นางสาววรปรียา
นางสาววิภาวี
นางสาวสุธินันท์
นางสาวสุพรรษา
Mr.Junbiao
นางสาวกุลนิภา
นายจิรัฏฐ์
นางสาวฐิติรัตน์
นายธนพัฒน์
นายธนภัทร
นางสาวลักษณ์กมล
นายสุมิตร สู่อำพัน
MISS.TING
เรือนแก้ว
วรวิวัฒน์
เจษฎาพรชัย
เรืองพรหม
วงศ์รจิต
เทียมลม
สุภาณิชย์
เจียมกตัญญู
จันทร์อัมพร
ปัญญาอาจหาญสกุล
สุขสุทธิพันธ์
พงศ์ติวัฒนากุล
Zhang
ปุญญนิรันดร์
เมธะพันธุ์
เสียงลอย
แสงวัฒนะรัตน์
เจียรนัย
เหลืองธรรมะ
สู่อำพัน
YU CHENG
รุ่น 10

สถานที่ทำงาน

จังหวัด
นางสาวสินนภา
นางสาวพัดชา
นายณัฐพล
นางสาวภรณ์ทิพย์
นายปรัชญ์ชวิน
นางสาวทิพย์วรรณ
นายชัชชน
นางสาวชนกานต์
นางสาวณัฐนันท์
นายธนภัทร
นางสาวนลิน
นางสาวบุญธิดา
นายพัสกร
นางสาววิสมา
แหวนดวงเด่น
ชูพุทธิพงศ์
บุญช่วย
ตั้งธนะวัฒน์
เหลาหชัยอรุณ
ลิ่มสกุล
เสนาวิน
จินดาโรจนกุล
วัฒนเอก
ปฐมกุลมัย
ไพรัชวรรณ
ฉางข้าวคำ
วศินวสุกุล
วิทยานุกรกิจ
รุ่น 9

สถานที่ทำงาน
นายปัณณ์พัฒน์
นายธีรศักดิ์
นายธีรพัฒน์
นางสาวชลธิชา
นางสาวรงรอง
นางสาวสิริธิดา
นางสาวพนิตนาฎ
นายพรพัฒน์
นางสาวเพิ่งเฉลย
จันทร์มณี
นครน้อย
เอกศรีวงศ์
กิติวิริยกุล
พรหมจันทร์
พงษ์สุพจน์
คงกระพันธ์
ธีรโสภณ
ธรรมาณิชานนท์
คณะทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
คณะทันตแพทย์ มหิดล จ.กรุงเทพฯ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย
รพ.ยะลา จ.ยะลา
รพ.แม่สอด จ.ตาก
รพ.สกลนคร จ.สกลนคร
คณะทันตแพทย์ ม.พะเยา จ.พะเยา
คณะทันตแพทย์ มทส จ.นครราชสีมา
รุ่น 8

สถานที่ทำงาน
นางสาวจุฑารัตน์
นายฉัตรชัย
นายธัชธรรม
นางสาวธัญญา
นางสาวนวรัตน์
นางสาวบุณฑริกา
นางสาวปิยนาฏ
นายศิวกร
นางสาวสาธินี
นางสาวอาวีคุณ
นายอนุตร
นางสาวผุสดี
นายเกรียงไกร
นางสาวภัทรา
นางสาวพรพรรณ
จงไพโรจน์โฆษิต
ฉัตรมหามงคล
รักศิลป์
บำรุงศักดิ์
วรวงศากุล
อู่นาท
สงคงคา
เจียรนัย
นฤปกร
ธนะสารสมบูรณ์
ประวิตรางกูร
ภู่สุนทรสกุล
ไกรวัฒนพงศ์
สุมณศิริ
จริยวิทยากุล
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
รพ.มะขาม จ.จันทบุรี
รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
รพ.น่าน จ.น่าน
รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 
รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
รพ.เหนือคลอง จ.กระบี่
รพ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
คลินิกเอกชน จ.กรุงเทพฯ
รพ.ตรัง จ.ตรัง
คลินิกเอกชน จ.สงขลา
คลินิกเอกชน จ.เชียงใหม่
คลินิกเอกชน จ.กรุงเทพฯ
รุ่น 7

สถานที่ทำงาน
นางสาวกิตติ์ภารัช
นายชาญชัย
นางสาวณัฐกฤตา
นายณัฐชนน
นายธเนศ
นายปภัสพงศ์
นางสาวปริยากร
นางสาวพนิตา
นายสิเรศ
นางสาวสุทิวา
นางสาวพรพุทธิ
นายอุดมศักดื
กมลธรรม
พัฒนวิริยะพิศาล
การพานิช
ศิริพันธ์
เอื้อเจียรพันธ์
เพิ่มแสงงาม
ชัยมงคล
ปัญจมานนท์
รพีพัฒนา
เบญจกุล
ภัทรวุฒิพร
ลิขิตมงคลสกุล
คณะทันตแพทย์ ม.รังสิต จ.กรุงเทพฯ
รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
คลินิกเอกชน จ.เชียงราย
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี จ.สงขลา
คลินิกเอกชน จ.สงขลา
คลินิกเอกชน จ.ภูเก็ต
คลินิกเอกชน จ.ภูเก็ต
รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
คณะทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
รุ่น 6

สถานที่ทำงาน
นางสาวนีรนาท
นางสาวณัฐีร์
นางสาวสิรินทิพย์
นายชัยทวี
นายธนวัฒน์
นางสาวกวิยา
นางสาวอรวีย์
นายเอกพงศ์
นายชาญวิทย์
นางสาวแจ่มจรัส
ถิระศุภะ
เผ่าเสรี
ศรีเศรษฐนิล
ศรีพงษ์พันธุ์กุล
เกียรติถาวรวงศ์
กนกพงศ์ศักดิ์
ปิยะศิริโสฬส
รำไพ
ตันติกัลยาภรณ์
สอนง่าย
คณะทันตแพทย์ มศว จ.กรุงเทพฯ
คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สถาบันทันตกรรม จ.กรุงเทพฯ
รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รพ.มิชชั่นภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
คลินิกทันตกรรมสมายล์แกลอรี่ จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
รุ่น 5

สถานที่ทำงาน
นายสุรจิต
นางสาวชลธิรา
นางสาววารณี
นายอาทิตย์
นายศรายุทธ
นางสาวภณิดา
นางสาวอนงค์นาถ
นางสาวศิริพร
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวศุภางค์
สมงาม
แซ่ตั้ง
ลินลาวรรณ
สิทธิพรชัย
เจียรพงศ์ปกรณ์
ณ สงขลา
นันทสุขเกษม
พนิตจิตบุญ
ยอดทอง
จารุจิตติพันธ์
รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
Dental Joy+ Clinic จ.เชียงใหม่
รพ.บางกรวย จ.นนทบุรี
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
คลินิกจัดฟันเอซี จ.สมุทรปราการ
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่น 4

สถานที่ทำงาน
นายนรชัย
นางสาวสัจจพร
นายสุมิตร
นายชัชชลิต
นางสาวสุธาทิพย์
นายสุรัฐ
นายกฤษฎี
นางสาวสุดารัตน์
สกุลคู
พรรคอนันต์
สูอำพัน
พูลศักดิ์
จงบรรดาล
กนกกุลชัย
ปัณณะรัส
ถือพุทธ
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
รพ.สระบุรี จ.สระบุรี
รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
คลินิกเอกชน จ.กรุงเทพฯ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จ.กรุงเทพฯ
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางหมอสุดารัตน์ จ.พัทลุง
รุ่น 3

สถานที่ทำงาน
นายธีรวัฒน์
นายวิกรานต์
นางสาวอกนิษฐ์
นางสาวพิมพลักษณ์
นางสาวอัญชลิกา
นายเอกชัย
นางสาวรัตนาภรณ์
นายภาณุรัตน์
นางสาวจินตรัตน์
นายชัยณรงค์
กันทะวงศ์
แสงอุบล
อู่รังสิมาวงศ์
หล่อวิริยากุล
สงวนดีกุล
คล้ายทอง
ปิ่นทองพันธุ์
ลิมปศิริสุวรรณ
แจ้งศรีสุข
ก้าวสัมพันธ์
รพ.เวียงสา จ.น่าน
คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน จ.อุดรธานี
รพ.สระบุรี จ.สระบุรี
คลินิกจัดฟันหมอพาย จ.นครราชสีมา
รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
รพ.วังสะพุง จ.เลย
รพ.สตูล จ.สตูล
คลินิกทันตกรรม dentaljoy plus จ.เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมสุเวทย์-วิไล จ.สุพรรณบุรี
คลินิกทันตกรรมไทรน้อย2 จ.นนทบุรี
รุ่น 2

สถานที่ทำงาน
นางสาวดนธยา
นางสาวจุรี
นางสาวชุลึพร
นางสาวเยาวลักษณ์
นายกมลศักดิ์
นายธีรพงศ์
นางสาวรัตติยา
นายเกริกศักดิ์
นายชัชวาล
เยาว์เจริญสุข
จินตวงศ์วานิช
กิตติชัยการ
สุขทวี
จิรรัตนโชติกุล
มุทาไร
ฉั่วเจริญ
เจียวก๊ก
ธนากรจักร์
คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์ จ.เชียงใหม่
คลินิกพิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา จ.กรุงเทพฯ
คลินิกทันตแพทย์ชุลีพร จ.สมุทรสาคร
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า จ.กรุงเทพฯ
รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
กลุ่มงานทันตกรรม รพ. กระบี่ จ.กระบี่
คลินิกครอบครัวปันดี
รุ่น 1

สถานที่ทำงาน
นางสาวฐิฏิมา
นายธนสิทธิ์
นางสาวพลิศาน์
นางสาวสุวิมล
ศุขเขษม
งามดี
รัตนะ
รุ่งเรืองศิริพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กทม.
คลินิกฟันสวย 140 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
คลินิกเอกชน จ.นครศรีธรรมราช
รพ.ตรัง

Search