รศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์

ASSOC.PROF.SUPATCHARIN PIWAT

E-mail : supacharin@hotmail.com

Tel: 074-287604

2560     อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา

2554     ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2542     วท.ม. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534     ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.  Caries prevention in children

2.  Microbiology of caries

3.  Probiotics for caries prevention

4.  Desensitizing agent

1. Piwat S, Basic A, Pahumunto N, Teanpaisan R, Dahlen G. Periodontal diseases in Thai schoolchildren. Clinical and microbiological observations [published online ahead of print, 2023 May 8]. Odontology. 2023;10.1007/s10266-023-00817-w. doi:10.1007/s10266-023-00817-w

2. Saetang P, Teanpaisan R, Piwat S. In vitro the impact of surface components and environmenttal factors on the adhesion and aggregation ability of oral Lactobacillus fermentum. J Dent Assoc Thai. 2021: 71(3):176-183.

3. Wattanarat O, Nirunsittirat A, Piwat S, Manmontri C, Teanpaisan R, Pahumunto N, Makeudom A, Sastraruji T, Krisanaprakornkit S. Significant elevation of salivary human neutrophil peptides 1-3 levels by probiotic milk in preschool children with severe early childhood caries: a randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2021 May;25(5):2891-2903. doi: 10.1007/s00784-020-03606-9. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33001255.

4. Plansangket L, Teanpaisan R, Piwat S. Factors Influencing Aggregation and Adhesion of Oral Lactobacillus gasseri. Walailak J Sci & Tech [Internet]. 2021.14 ;18(4): 6950 (9 pages)

5.  Laomongkholchaisri P, Teanpaisan R, Wonglapsuwan M, Piwat S. Impact of potential probiotic Lactobacillus strains on host growth and development in a Drosophila melanogaster model. Probiotics Antimicrob Proteins. 2021 Apr 1;13(2):390–7.

6.  Sophatha B, Piwat S, Teanpaisan R. Adhesion, anti-adhesion and aggregation properties relating to surface charges of selected Lactobacillus strains: study in Caco-2 and H357 cells. Arch Microbiol. 2020 Aug;202(6):1349–57.

7.  Piwat S, Teanpaisan R, Manmontri C, Wattanarat O, Pahumunto N, Makeudom A, et al. Efficacy of probiotic milk for caries regression in preschool children: a multicenter randomized controlled trial. Caries Res. 2020;54(5–6):491–501.

8. Pahumunto N, Piwat S, Chanvitan S, Ongwande W, Uraipan S, Teanpaisan R. Fermented milk containing a potential probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 with maltitol reduces Streptococcus mutans: A double-blind, randomized, controlled study. J Dent Sci. 2020 Dec 1;15(4):403–10.

9. Manmontri C, Nirunsittirat A, Piwat S, Wattanarat O, Pahumunto N, Makeudom A, et al. Reduction of Streptococcus mutans by probiotic milk: a multicenter randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2020 Jul;24(7):2363–74.

10.   Chankanka O, Thitasomakul S, Thearnmontree A, Piwat S, Pithpornchaiyakul W, Panyayong B. Associations between temperament and dental caries status in Thai children. Oral Health Prev Dent. 2020;18(2):205–11.

11.   Pahumunto N, Sophatha B, Piwat S, Teanpaisan R. Increasing salivary IgA and reducing Streptococcus mutans by probiotic Lactobacillus paracasei SD1: A double-blind, randomized, controlled study. J Dent Sci. 2019 Jun;14(2):178–84.

12.  Narisa Klinkhiaw, Songchai Thitasomakul, Supatcharin Piwat, Oitip Chankanka, Sukanya Tianviwat. Effect of primary school-based oral health program and oral behaviors on dental caries among 12- and 15-year-old children. J Dent Assoc Thai. 2019;69(1):70–82.

13.  Pahumunto N, Piwat S, Chankanka O, Akkarachaneeyakorn N, Rangsitsathian K, Teanpaisan R. Reducing mutans streptococci and caries development by Lactobacillus paracasei SD1 in preschool children: a randomized placebo-controlled trial. Acta Odontol Scand. 2018 Jul;76(5):331-337.

14.  Rungsri P, Akkarachaneeyakorn N, Wongsuwanlert M, Piwat S, Nantarakchaikul P, Teanpaisan R. Effect of fermented milk containing Lactobacillus rhamnosus SD11 on oral microbiota of healthy volunteers: A randomized clinical trial. J Dairy Sci. 2017 Oct;100(10):7780-7787.

15.  Utto P, Piwat S, Teanpaisan R. Prevalence and adhesion properties of oral Bifidobacterium species in caries-active and caries-free thai children. Walailak J. Sci. & Tech., 2017; 14(8): 645-653.

16.  Chooruk A, Piwat S, Teanpaisan R. Antioxidant activity of various oral Lactobacillus strains. J Appl Microbiol. 2017;123(1):271-279.

17.  Utto P, Teanpaisan R, Piwat S, Chandeying V. Assessment of prevalence, adhesion and surface charges of Bifidobacterium spp. isolated from Thai women with bacterial vaginosis and healthy women. J Med Assoc Thai. 2017 Jan;100(1):1-8.

Search