ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
หัวหน้าอนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ในฐานะสาราณียากร สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และบรรณาธิการวารสาร (editor)
เนื่องจากวารสารทันตกรรมจัดฟันไทย (Thai Journal of Orthodontics, TJO) ได้รับการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารอยู่ TCI กลุ่ม 1 (TCI, tier 1)
ในงานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 “Myth Buster”
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โดยภายในงานประชุมฯ ครั้งนี้ มีวิทยากรสหสาขาชื่อดังระดับประเทศมากมาย

Search