กิจกรรมคุณภาพประจำเดือน

โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%2B200-300.jpg

พัฒนาคุณภาพองค์กร

SODD System

การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์

การติดตามงานเชิงพัฒนา

Work system

OKRs

ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสารสนเทศ

Knowledge Management

Good Practice

คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

Assessor

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

Town Hall Meeting

Dean Walk

Design thinking

QA For ฟัน

5 Minute Project Progress Report

ปฏิทินกิจกรรม

QA Monthly talk

กิจกรรมที่ผ่านมา

Voice Of Customer

ความพีงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความคาดหวัง

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สป.อว.
EdPEx สป.อว.
Logo
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
CHE QA Online

Search