งานห้องปฏิบัติการการวิจัย ประจำหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ห้องปฏิบัติการการวิจัย

>> แบบฟอร์ม

     1 แบบฟอร์มเสนอขอซื้อครุภัณฑ์
     2 แบบฟอร์มจัดส่งผลงานตีพิมพ์ใช้ประกอบการคืนทุนวิจัยจัดซื้อครุภัณฑ์

>> ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์

     1 อัตราค่าบริการในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (Up Date 3/4/66)
     2 เกณฑ์การขอซื้อครุภัณฑ์

>> กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

>> แนวทางปฏิบัติการทำงานวิจัย

>> เกียรติบัตรอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ

> เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ปี 2564 (รุ่นที่ 4)

> เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ปี 2565 (รุ่นที่ 5)

> เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ปี 2566 (รุ่นที่ 6)

> ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์

1 หมวดหมู่เครื่องมือวิทยาศาสตร์

    1.1 Cell and tissue Culture
    1.2 Molecular Biology
    1.3 Microbiology
    1.4 Biochemistry and General
    1.5 Microscope
    1.6 Histomorphometry
    1.7 X-ray
    1.8 Freezer
    1.9 Steri lization and cleaning
    1.10 Dental Materials

2 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
2.2 มาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี
      2.2.1 นโยบายด้านความปลอดภัย
            1 ระดับมหาวิทยาลัย
            2 ระดับห้องปฏิบัติการของคณะ
      2.2.2 เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ
      2.2.3 ESPReL Checklist
               > ประจำปี 2562
               > ประจำปี 2563
               > ประจำปี 2564
               > ประจำปี 2565
      2.2.4 คลังสารเคมี
      2.2.5 ประเภทของเสียอันตราย 16 ประเภท
      2.2.6 รายงานการกำจัดของเสีย
2.3 มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
      2.3.1 หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
      2.3.2 ขั้นตอนการขอยื่นประเมินโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
               2.3.2.1 แบบประเมินประเภทของงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      2.3.3 ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ BSL2
          1. PSU_Dent1
          2. PSU_Dent8
          3. PSU_Dent9

2.4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยระดับห้องปฏิบัติการ  คณะทันตแพทยศาสตร์
2.5 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 

3. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการวิจัย

ผู้รับผิดชอบดูแล

นางสาวสโรชา ฤทธิเดช
นักวิทยาศาสตร์

E-mail : sarocha.ri@psu.ac.th

โทร. 7504

นายเขมรัฐ เขมวงศ์
นักวิจัย

E-mail : kemarajt.k@psu.ac.th

โทร. 7504, 7533

Search