งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

  • โทรศัพท์: 0-7428-7690-1
  • โทรสาร: 0-7428-7526
  • Email: usa.sa@psu.ac.th

Search