งานอาคาร วิศวกรรม
และซ่อมบำรุง

คณะทันตแพทยศาสตร์

รักบริการ เน้นคุณภาพ สร้างความประทับใจ

บริการของเรา

ระบบแจ้งซ่อม
งานบริการยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความสะอาด
ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
บันทึกค่าสาธารณูปโภค
ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
บันทึกค่าสาธารณูปโภค

บริการของเรา

ระบบแจ้งซ่อม
ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานบริการยานพาหนะ
งานรักษาความสะอาด

บริการของเรา

ระบบแจ้งซ่อม
ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งานบริการยานพาหนะ
งานรักษาความสะอาด

งานโครงการ

ระบบคุณภาพ

งานบำรุงรักษา
กิจกรรมคุณภาพ
แผนการดำเนินงานประจำปี
Key-Report

สาระความรู้

กฏหมาย
เครื่องมือทันตรรม
นานาสาระ
เทคนิควิศวกรรม

ระบบคุณภาพ

งานบำรุงรักษา
OKR KM CQI
กิจกรรมทบทวน
แผนการดำเนินงานประจำปี
Key-Report

สาระความรู้

กฏหมาย
เครื่องมือทันตรรม
นานาสาระ
เทคนิควิศวกรรม

Search