บุคลากร

งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

นิพัฒน์ พลด้วง
หัวหน้างานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

หน่วยไฟฟ้าและปรับอากาศ

เสนอ จันทร์เต็ม
ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ปรัชญา สระกระวี
ช่างยูนิตทันตกรรม

หน่วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

สุวิท ทองแดง
ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ณนทฤทธิ์ สามารถ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยอาคารและสุขาภิบาล

ธิติวัฒน์ ชาติดำ
ช่างเทคนิค
พงษ์นรินทร์ แก้วสุวรรณ์
ช่างเทคนิค

หน่วยบริการกลาง

ดรุณี เพ็ชรพรรณ
แม่บ้าน
องอาจ พรหมรักษ์
ช่างเทคนิค

พนักงานขับรถ

ธนากร เหมสนิท
เพิ่มรักษ์ ไชยศรีมาลย์
ปรัชญา นิเวศวงษ์
นพณัฐ ลาวัลแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นันทพัทธ์ วิวัฒน์อนนท์
รอมหลี มะอะ
ประธาน พรมเหล็ก
คมกริช วิสินธุ์ชัย
อธิฐาน แสงอรุณ

พนักงานธุรการ

อุษา สวัสดี
พนักงานเงินรายได้
โทร.7690-1

Search