กฎหมาย

เอกสาร กฎ ระเบียบ

คู่มือบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการ ↗

คู่มือบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวทางและวิธีปฎิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ ↗

แนวทาง วิธีปฎิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

พรบ. จัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ ↗

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ↗

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดชอบทางระเมิด ↗

หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ↗

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

Search