ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม และรายการงานสำหรับซ่อมแซม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างกำแพงกันดิน

ชั้นB อาคาร3
สัญญาจ้างเลขที่: สจ. 4/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาก่อสร้าง: 150วัน เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
งบประมาณ: 4,150,000บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ไลน์เพาเวอร์

ปรับปรุงสำนักงานและห้องปฎิบัติการวิจัยของหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ชั้น5 และชั้น6 อาคาร1
สัญญาจ้างเลขที่: สจ.6/2565
วันที่เริ่มสัญญา: 17 พฤษภาคม 2565
วันสิ้นสุดสัญญา: 12 พฤศจิกายน 2565
งบประมาณ: 22,738,000 (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง: บริษัทออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

แจ้งเข้าพื้นที่หน้างาน

เลขที่: PCE-21/068
บริษัท โปรแกรส ซี แอนด์ อี จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ ดำเนินการ จ้างรื้อถอนและติดตั้ง ช่อง SERVICE ชั้นG-6 อาคาร1 และ2

Search