งานบำรุงรักษา

แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ
งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

การดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

01 พ.ค. 2564

1. งานปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำอาคาร2

เพื่อปรับปรุงให้ท่อเมนจ่ายน้ำสามารถจ่ายน้ำครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร2 และป้องกันการกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลและการเรียนการสอน

01 พ.ค. 2564
01 เม.ย. 2564

2. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย, ท่อน้ำฝนและ ท่อระบายอากาศ อาคาร1 และอาคาร2

เพื่อปรับปรุงท่อระบายอากาศ อาคาร1 และอาคาร2 ทดแทนท่อเดิมที่ชำรุด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 เม.ย. 2564
01 พ.ย. 2563

3.1 งานปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคาร1

เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 พ.ย. 2563
01 มี.ค. 2564

3.2 งานปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคาร2

เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 มี.ค. 2564
01 ธ.ค. 2563

3.3 งานปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคาร3

เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 ธ.ค. 2563
01 ก.ค. 2564

4. ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

เพื่อให้ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคารของคณะทันตแพทยศาสตร์

01 ก.ค. 2564
01 ก.ค. 2564

5.1 ระบบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร1, อาคาร2, อาคาร3 และอาคาร CCDD

เพื่อให้ระบบตู้ควบคุมสัญญาณ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งเหตุขัดข้องได้อย่างถูกต้อง กรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 ก.ค. 2564
01 ม.ค. 2564

5.2 ระบบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร1, อาคาร2, อาคาร3 และอาคาร CCDD

เพื่อให้ระบบตู้ควบคุมสัญญาณ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งเหตุขัดข้องได้อย่างถูกต้อง กรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 ม.ค. 2564
01 พ.ย. 2563

6.1 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง

เพื่อให้ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และถังน้ำยาเคมีดับเพลิง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการใช้งานกรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 พ.ย. 2563
01 ก.พ. 2564

6.2 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง

เพื่อให้ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และถังน้ำยาเคมีดับเพลิง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการใช้งานกรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 ก.พ. 2564
01 พ.ค. 2564

6.3 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง

เพื่อให้ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และถังน้ำยาเคมีดับเพลิง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการใช้งานกรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 พ.ค. 2564
01 ส.ค. 2564

6.4 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง

เพื่อให้ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และถังน้ำยาเคมีดับเพลิง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการใช้งานกรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 ส.ค. 2564
01 ก.พ. 2564

7. ปรับปรุงตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

เพื่อปรับปรุงตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ให้มีความพร้อมในการใช้งานกรณีมีเหตุฉุกเฉินภายในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

01 ก.พ. 2564
01 ก.ค. 2019

8. โครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำฝนของอาคาร 1, 2 และ3

เพื่อให้ท่อระบายน้ำฝนของอาคาร 1, 2 และ3 ได้ปรับปรุงเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงพยาบาล

01 ก.ค. 2019
01 พ.ย. 2563

9.1 งานตรวจเช็คและบำรุงรักษายูนิตทำฟัน

เพื่อให้ยูนิตทำฟันมีความพร้อมในการใช้งาน มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ เพื่อป้องกันผลกระต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 พ.ย. 2563
01 พ.ค. 2564

9.2 งานตรวจเช็คและบำรุงรักษายูนิตทำฟัน

เพื่อให้ยูนิตทำฟันมีความพร้อมในการใช้งาน มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ เพื่อป้องกันผลกระต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 พ.ค. 2564
01 ก.พ. 2564

10.1 งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาโต๊ะปฎิบัติการ Pratical Lab

โต๊ะปฎิบัติการ Pratical Lab มีความพร้อมใช้ และมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของนักศึกษา

01 ก.พ. 2564
01 ก.ค. 2564

10.2 งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาโต๊ะปฎิบัติการ Pratical Lab

โต๊ะปฎิบัติการ Pratical Lab มีความพร้อมใช้ และมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของนักศึกษา

01 ก.ค. 2564
20 ก.ค. 2564

11 งานบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ

ระบบอัดอากาศมีความพร้อมในการใช้งานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

20 ก.ค. 2564
01 ส.ค. 2564

12. งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องฉายแสง

เครื่องฉายแสงมีความพร้อมในการใช้งานได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ

01 ส.ค. 2564
01 ก.ย. 2564

13. งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องขูดหินปูน

เครื่องขูดหินปูนมีความพร้อมในการใช้งาน และได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ทั้งผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ

01 ก.ย. 2564
01 เม.ย. 2564

14. งานบำรุงรักษาตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) อาคาร 1, 2 และ3

เพื่อให้ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และการเรียนการสอน

01 เม.ย. 2564
01 พ.ย. 2563

15. ระบบสัญญาณเตือนระดับน้ำของถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 และ2

ระบบสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อระดับน้ำต่ำหรือสูงกว่าระดับน้ำที่กำหนด และป้องกันผลกระทบจากน้ำใช้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานของอาคาร 1 และ 2

01 พ.ย. 2563
01 พ.ค. 2564

16. ระบบสัญญาณเตือนการของความช่วยเหลือจากผู้โดยสารลิฟต์อาคาร2

สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดค้างภายในลิฟต์อาคาร2 ได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน

01 พ.ค. 2564
01 ธ.ค. 2563

17. งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร 1, 2 และ3

เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ารับ และจ่ายโหลดได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อใหม่

01 ธ.ค. 2563
15 ต.ค. 2564

18. งานปรับปรุงพื้นที่งานวิศวกรรมบำรุงชั้นG อาคาร2

ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถรองรับเจ้าหน้าที่ของอาคาร วิศวกรรม และซ่อมบำรุง ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการรวมหน่วยงานและเพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานที่มีความปลอดภัยจากมลพิษ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

15 ต.ค. 2564
01 พ.ย. 2563

19. งานปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมด้านทิศตะวันออกและตก ชั้น1-7 อาคาร3

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ และผู้รับบริการ

01 พ.ย. 2563
15 ต.ค. 2563

20. งานปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร ชั้นG อาคาร1

ปรังปรุงพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ และให้สามารถรองรับการใช้บริการของบุคลากรภายในคณะฯ และบุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการโรงอาหาร

15 ต.ค. 2563

เอกสารงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

Search