บันทึกค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำประปา)

ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค คณะทันตแพทยศาสตร์

ตัวอย่างการใช้งาน

งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์: 0-7428-7690-1
โทรสาร: 21-1050
Email: usa.sa@psu.ac.th

Search