วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ Key Report CE

วิสัยทัศน์

ให้บริการวิชาการทางทันตแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

เผยแพร่องค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์แก่ทันตแพทย์ทั้งระดับชาติและระดับสากล

กลยุทธ์

  • จัดบริการวิชาการที่สนองต่อความต้องการและความจำเป็นทางวิชาชีพทันตแพทย์
  • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดบริการวิชาการระดับนานาชาติ

Key Report CE

Search