แทงจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศฉบับเก่า

แทงจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศฉบับเก่า


ห้องสมุดได้ดำเนินการแทงจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศเก่าเกิน 10 ปี
ทางด้านความรู้ทั่วไป จิตวิทยา ศาสนา สังคม คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
ขีววิทยาทั่วไป หากมีผู้สนใจติดต่อขอรับตัวเล่มโดยตรงที่ห้องสมุด
โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์

https://bit.ly/3cGwTBf
หรือ โทรสอบถาม 7538-9
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2565

Search