• 5 เมษายน 2021
  • 15:20
  • journal
  • 539

บทความวิทยาการ (Original Article)

สมบัติของแบบหล่อปูนปลาสเตอร์ที่เสริมแรงด้วยผงแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตจากยิปซัมทางทันตกรรมชนิดที่สี่

Properties of plaster cast reinforced with calcium sulfate dihydrate from type IV gypsum product
ปรินทร ศตเมธ  บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล  จิตติมา ดิเรกสุนทร   ชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  ภัทริยากรณ์ ศรีบุรุษ  รัตน์ธญา เวชพิมล
Boonlert Kukiattrakoon   Parintorn Satameth    Jittima  Direksoonthorn   Chaimes Soonhuae    Phatthariyakorn Sriburoot    Ratthaya Wetpimon 
fulltext

ประสิทธิผลของโครงการภาคีเด็กตรังร่วมใจอ่อนหวานต่อความถี่ในการบริโภคอาหารรสหวานในเด็ก 3-5 ปี

Efficacy of The Sweet Enough Network Project in Trang on sweetened food consumption among children aged 3–5 years
สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์     จันทร์พิมพ์ หินเทาว์   ณัฐพร ยูรวงศ์
Sirirat Katepongpan  Janpim hintao   Nattaporn Yoonwong
fulltext

ความแข็งผิวและการขยายขณะก่อตัวของแบบหล่อปูนปลาสเตอร์ที่เสริมแรงด้วยผงแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตจากยิปซัมทางทันตกรรมชนิดที่สี่

Surface hardness and setting expansion of plaster cast reinforced with calcium sulfate dihydrate from type IV gypsum product
ปรินทร ศตเมธ  บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล  จิตติมา ดิเรกสุนทร   ชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  ภัทริยากรณ์ ศรีบุรุษ  รัตน์ธญา เวชพิมล
Boonlert Kukiattrakoon   Parintorn Satameth    Jittima  Direksoonthorn   Chaimes Soonhuae     Phatthariyakorn Sriburoot    Ratthaya Wetpimon
fulltext

บทความปริทัศน์ (Review Article)

การใช้เนื้อฟันเป็นสารทดแทนกระดูก

Mini-review: Dentin as bone graft substitution
มณฑิรา แซ่เบ๊  ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
 Monthira Saebe  Srisurang Suttapreyasri
fulltext

Search