• 5 เมษายน 2021
  • 15:15
  • journal
  • 428

ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันเซรามิกล้วนแบบชั้นเดียว

Mechanical fatigue of monolithic all-ceramic crowns in vitro
ปณิตา ฉันทนาวิลาส  สุพาณี บูรณธรรม   กมลพันธ์ เนื่องศรี   ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
Panita Chantanawilas   Supanee Buranadham  Kamonphan Nuangsri    Chaimongkon Peampring
fulltext

 การรักษาความผิดปกติของการสบฟันผิดประเภทที่ 2 กลุ่มที่ 2 ด้วยเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น : รายงานผู้ป่วย

 Class II Division 2 therapy using fixed orthodontic appliances: Case Report
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์   ณัฐกฤตา วงค์สุภา
 Chairat Charoemratrote   Natthakritta wongsupa
fulltext

โรคเบาหวานกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อใน และเนื้อเยื่อรอบรากฟัน

Diabetes Mellitus: its effects on the dental pulp and periradicular tissue
พัทนิล วัชรพันธ์  เกวลิน  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
Pattanil Watcharaphan  Kewalin Thammasitboon
fulltext

ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

Implant-retained overdenture in elderly patient
ณัฐจิรา จิตติถาวร    ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง   อักษรสรร พงศ์เศรษฐ์กุล   ณัฐพล บุญช่วย   ชวนนท์ เอียดประพาล
Natjira Jittithavorn  Chaimongkon Peampring  Aksornsan Pongsetkul   Nattapon Boonchuay  Chawanon Ieadpraphan 
fulltext

Search