รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ASSOC.PROF.CHAIRAT CHAROEMRATROTE

E-mail : metalbracket@hotmail.com

Tel: 074-287646

2549    Dip. American Board of Orthodontics, American Board of Orthodontics, USA

2546     อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมสำหรับจัดฟัน, ทันตแพทยสภา

2544    DScD. (Orthodontics), Boston University, USA

2543    C.A.G.S. (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) , Boston University, USA

2535     วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530     ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. Clinical orthodontics
  2. Biomaterials

1. Theerasopon P, Charoemratrote, C. and Duangto, P., 2023. Age estimation using the demirjian and willems methods in a southern Thai population. Natural and Life Sciences Communications. 22(4): e2023058.

2. Teerakanok S, Charoemratrote C, Chanmanee P. The Accuracy of Lateral Cephalogram in Representing the Anterior Maxillary Dentoalveolar Position. Diagnostics [Internet]. 2022 Jul 30;12(8):1840.

3. Limsakul T, Chanmanee P, Charoemratrote C. The Accuracy of Lateral Cephalogram for Measuring Alveolar Bone Thickness and Root Diameter on Mandibular Incisors. Diagnostics [Internet]. 2022 Dec 14;12(12):3159.

4. Chanmanee P, Charoemratrote C. Maxillary anterior gingiva and dentoalveolar changes after en-masse retraction between thick and thin gingival biotypes. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2022 Jun;161(6):838-848. doi: 10.1016/j.ajodo.2021.01.036. Epub 2022 Feb 23. PMID: 35219553.

5. Chanmanee P, Charoemratrote C. Contributing factors causing fewer orthopedic effects from functional appliances, Clinical and Investigative Orthodontics, 2022;81:2, 69-76.

6. Theerasopon P, Tiansuwan K, Srichaitan N, Norkaew S, Charoemratrote C, Srimaneekarn N and Duangto P. Testing the accuracy of an age estimation method using radiographs of permanent mandibular third molar teeth in a Thai population. CMU J. Nat. Sci. 2022;21(3):
e2022045.

7. Chatchon Senawin, Steven J. Lindauer & Chairat Charoemratrote. How teeth moved and alveolar bone changed after mandibular incisor retraction with intrusion: A retrospective cephalometric and CBCT study, Clinical and Investigative Orthodontics, 2022;81:4, 209-216

8. Sinnapa Vanduangden, Chairat Charoemratrote, Steven J. Lindauer, Shin-Jae Lee.Alvelolar Bone Thickness and Height Changes after Maxillary Incisor Retracton and the Infulencing Factors. CM Dent J. 2022; 43(3): 23-32

9. Theerasopon P, Lindauer S, Charoemratrote C. Separation of aligning and leveling stages to control mandibular incisor inclination: A randomized clinical trial. Dental Press Journal of ORTHODONTICS 2021, 26(2): 1-27.

10. Theerasopon P, Charoemratrote C. Unloading intrusive force on mandibular incisors from different sizes of nickel-titanium archwires: A laboratory study. Songklanakarin Dent J 2019;7(1):119-132.

11. Jariyavithayakul P, Charoemratrote C. Skeletal and dental changes after lower posterior tooth extrusion in Class II Division 1 deep bite short-faced growing patients. APOS Trends Orthod 2019;9(3):165-71.

12. Jariyavithayakul P, Charoemratrote C. Relationship between dentofacial morphology and mandibular movement from rest position to maximum intercuspation in Class II division 1 malocclusion patients. Int J Health Allied Sci 2019;8(4):255-62.

13. Jariyavithayakul P, Charoemratrote C. Mandibular position and movement changes after deep overbite correction in Class II growing patients. Songklanakarin Dent J 2019;7(2):1-14.

14. Kamoltham K, Ruf S, Charoemratrote C. “Spontaneous” correction capacity of skeletal Class II malocclusions in growing patients after upper and lower arch coordination using fixed appliances: A prospective controlled clinical study. J World Fed Orthod 2019;8(4):138-147.

15. Chanmanee P, Charoemratrote C. Maxillary bone characteristics between thick and thin gingival biotypes with dentoalveolar protrusion. Journal of the World Federation of Orthodontists [Internet]. 2019 Sep 1;8(3):118–23. Available from: http://resolver.scholarsportal.info/resolve/22124438/v08i0003/118_mbcbtatgbwdp.xml

16. Theerasopon P, Kosuwan W, Charoemratrote C. Stress assessment of mandibular incisor intrusion during initial leveling in continuous arch system with different archwire shapes of superelastic nickel-titanium: A three-dimensional finite element study. Int J Health Allied Sci 2019;8:92-7

17. Pattanaviriyapisan C, Charoemratrote C, Thongudomporn U. Controlled molar inclination during maxillary dental expansion using a straight rectangular archwire. APOS Trends Orthod 2018;8:204-8.

18. Khitparat Kamoltham & Chairat Charoemratrote. Treatment effects of mandibular anterior position training versus a fixed Class II corrector in growing patients with skeletal Class II malocclusion. Orthodontic Waves. 2018;77(4): 209-219, DOI: 10.1016/j.odw.2018.07.003

19. Pornputthi Puttaravuttiporn, Mutita Wongsuwanlert, Chairat Charoemratrote, Chidchanok Leethanakul; Volumetric evaluation of root resorption on the upper incisors using cone beam computed tomography after 1 year of orthodontic treatment in adult patients with marginal bone loss. Angle Orthod. 2018; 88 (6): 710–718.

20. Papatpong Phermsang-ngarm, Chairat Charoemratrote. Comparison of the load-deflection characteristics of 0.012″ heat-activated, superelastic and bent superelastic nickel titanium wires. Orthodontic Waves. 2018; 77(3): 169-175

21. Papatpong Phermsang-ngarm, Chairat Charoemratrote; Tooth and bone changes after initial anterior dental alignment using preformed vs customized nickel titanium archwires in adults: A randomized clinical trialAngle Orthod 1 July 2018; 88 (4): 425–434.

22. Pornputthi Puttaravuttiporn, Mutita Wongsuwanlert, Chairat Charoemratrote, Steven J. Lindauer, Chidchanok Leethanakul; Effect of incisal loading during orthodontic treatment in adults: A randomized control trial. Angle Orthod. 2018; 88 (1): 35–44. 

23. Chidchanok Leethanakul, Sumit Suamphan, Suwanna Jitpukdeebodintra, Udom Thongudomporn, Chairat Charoemratrote. Vibratory stimulation increases interleukin-1 beta secretion during orthodontic tooth movement. Angle Orthod. 2016; 86 (1): 74–80.

24. Udom Thongudomporn, Chairat Charoemratrote, Sarayut Jearapongpakorn. Changes of anterior maxillary alveolar bone thickness following incisor proclination and extrusion. Angle Orthod. 2015; 85 (4): 549–554.

Search