รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ASSOC.PROF.CHAIRAT CHAROEMRATROTE

E-mail : metalbracket@hotmail.com

Tel: 074-287646

2549    Dip. American Board of Orthodontics, American Board of Orthodontics, USA

2546     อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมสำหรับจัดฟัน, ทันตแพทยสภา

2544    DScD. (Orthodontics), Boston University, USA

2543    C.A.G.S. (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) , Boston University, USA

2535     วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530     ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. Clinical orthodontics
  2. Biomaterials

1. Suttiwat Jeamtrakool, Phuwadon Duangto, Pornpat Theerasopon, Chairat Charoemratrote & Pennipat Nabheerong (2024) Age estimation by hand and wrist radiographs using the Greulich and Pyle method in a southern Thailand population, Australian Journal of Forensic Sciences, DOI: 10.1080/00450618.2024.2326856

2. Chatchon SenawinSteven J. Lindauer & Chairat Charoemratrote (2022) How teeth moved and alveolar bone changed after mandibular incisor retraction with intrusion: A retrospective cephalometric and CBCT study, Clinical and Investigative Orthodontics, 81:4, 209-216 DOI: 10.1080/27705781.2022.2145550

3. Theerasopon P, Charoemratrote, C. and Duangto, P., 2023. Age estimation using the demirjian and willems methods in a southern Thai population. Natural and Life Sciences Communications. 22(4): e2023058.

4. Teerakanok S, Charoemratrote C, Chanmanee P. The Accuracy of Lateral Cephalogram in Representing the Anterior Maxillary Dentoalveolar Position. Diagnostics [Internet]. 2022 Jul 30;12(8):1840.

5. Limsakul T, Chanmanee P, Charoemratrote C. The Accuracy of Lateral Cephalogram for Measuring Alveolar Bone Thickness and Root Diameter on Mandibular Incisors. Diagnostics [Internet]. 2022 Dec 14;12(12):3159.

6. Chanmanee P, Charoemratrote C. Maxillary anterior gingiva and dentoalveolar changes after en-masse retraction between thick and thin gingival biotypes. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2022 Jun;161(6):838-848. doi: 10.1016/j.ajodo.2021.01.036. Epub 2022 Feb 23. PMID: 35219553.

7. Chanmanee P, Charoemratrote C. Contributing factors causing fewer orthopedic effects from functional appliances, Clinical and Investigative Orthodontics, 2022;81:2, 69-76.

8. Theerasopon P, Tiansuwan K, Srichaitan N, Norkaew S, Charoemratrote C, Srimaneekarn N and Duangto P. Testing the accuracy of an age estimation method using radiographs of permanent mandibular third molar teeth in a Thai population. CMU J. Nat. Sci. 2022;21(3):
e2022045.

9. Chatchon Senawin, Steven J. Lindauer & Chairat Charoemratrote. How teeth moved and alveolar bone changed after mandibular incisor retraction with intrusion: A retrospective cephalometric and CBCT study, Clinical and Investigative Orthodontics, 2022;81:4, 209-216

10. Sinnapa Vanduangden, Chairat Charoemratrote, Steven J. Lindauer, Shin-Jae Lee.Alvelolar Bone Thickness and Height Changes after Maxillary Incisor Retracton and the Infulencing Factors. CM Dent J. 2022; 43(3): 23-32

11. Theerasopon P, Lindauer S, Charoemratrote C. Separation of aligning and leveling stages to control mandibular incisor inclination: A randomized clinical trial. Dental Press Journal of ORTHODONTICS 2021, 26(2): 1-27.

12. Theerasopon P, Charoemratrote C. Unloading intrusive force on mandibular incisors from different sizes of nickel-titanium archwires: A laboratory study. Songklanakarin Dent J 2019;7(1):119-132.

13. Jariyavithayakul P, Charoemratrote C. Skeletal and dental changes after lower posterior tooth extrusion in Class II Division 1 deep bite short-faced growing patients. APOS Trends Orthod 2019;9(3):165-71.

14. Jariyavithayakul P, Charoemratrote C. Relationship between dentofacial morphology and mandibular movement from rest position to maximum intercuspation in Class II division 1 malocclusion patients. Int J Health Allied Sci 2019;8(4):255-62.

15. Jariyavithayakul P, Charoemratrote C. Mandibular position and movement changes after deep overbite correction in Class II growing patients. Songklanakarin Dent J 2019;7(2):1-14.

16. Kamoltham K, Ruf S, Charoemratrote C. “Spontaneous” correction capacity of skeletal Class II malocclusions in growing patients after upper and lower arch coordination using fixed appliances: A prospective controlled clinical study. J World Fed Orthod 2019;8(4):138-147.

17. Chanmanee P, Charoemratrote C. Maxillary bone characteristics between thick and thin gingival biotypes with dentoalveolar protrusion. Journal of the World Federation of Orthodontists [Internet]. 2019 Sep 1;8(3):118–23. Available from: http://resolver.scholarsportal.info/resolve/22124438/v08i0003/118_mbcbtatgbwdp.xml

18. Theerasopon P, Kosuwan W, Charoemratrote C. Stress assessment of mandibular incisor intrusion during initial leveling in continuous arch system with different archwire shapes of superelastic nickel-titanium: A three-dimensional finite element study. Int J Health Allied Sci 2019;8:92-7

19. Pattanaviriyapisan C, Charoemratrote C, Thongudomporn U. Controlled molar inclination during maxillary dental expansion using a straight rectangular archwire. APOS Trends Orthod 2018;8:204-8.

20. Khitparat Kamoltham & Chairat Charoemratrote. Treatment effects of mandibular anterior position training versus a fixed Class II corrector in growing patients with skeletal Class II malocclusion. Orthodontic Waves. 2018;77(4): 209-219, DOI: 10.1016/j.odw.2018.07.003

21. Pornputthi Puttaravuttiporn, Mutita Wongsuwanlert, Chairat Charoemratrote, Chidchanok Leethanakul; Volumetric evaluation of root resorption on the upper incisors using cone beam computed tomography after 1 year of orthodontic treatment in adult patients with marginal b8one loss. Angle Orthod. 2018; 88 (6): 710–718.

22. Papatpong Phermsang-ngarm, Chairat Charoemratrote. Comparison of the load-deflection characteristics of 0.012″ heat-activated, superelastic and bent superelastic nickel titanium wires. Orthodontic Waves. 2018; 77(3): 169-175

23. Papatpong Phermsang-ngarm, Chairat Charoemratrote; Tooth and bone changes after initial anterior dental alignment using preformed vs customized nickel titanium archwires in adults: A randomized clinical trialAngle Orthod 1 July 2018; 88 (4): 425–434.

24. Pornputthi Puttaravuttiporn, Mutita Wongsuwanlert, Chairat Charoemratrote, Steven J. Lindauer, Chidchanok Leethanakul; Effect of incisal loading during orthodontic treatment in adults: A randomized control trial. Angle Orthod. 2018; 88 (1): 35–44. 

25. Chidchanok Leethanakul, Sumit Suamphan, Suwanna Jitpukdeebodintra, Udom Thongudomporn, Chairat Charoemratrote. Vibratory stimulation increases interleukin-1 beta secretion during orthodontic tooth movement. Angle Orthod. 2016; 86 (1): 74–80.

26. Udom Thongudomporn, Chairat Charoemratrote, Sarayut Jearapongpakorn. Changes of anterior maxillary alveolar bone thickness following incisor proclination and extrusion. Angle Orthod. 2015; 85 (4): 549–554.

Search