รศ.ดร.ทพญ.ณัฐพร ยูรวงศ์

ASSOC.PROF.NATTAPORN YOURAVONG

E-mail: pnuttapo@yahoo.com

Tel: 074-287606

2558     อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตสาธารณสุข, ทันตแพทยสภา

2549     Ph.D. (Epidemiology), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2537     ท.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Epidemiology

1. Seeda Na Nakorn, Wisarut Srisintorn, Nattaporn Youravong. Factors associated with burnout among dentists in public hospitals, southern Thailand, Journal of Dental Sciences, 2022; 17(4): 1656-1664.

2. Sideh S, Youravong N. Effectiveness of Oral Health Promotion Program on Oral Health Behaviors among Caregivers of Children Aged 6 to 18 Months in Islamic Region of Saiburi District, Pattani Province. J DENT ASSOC THAI. 2022;72(4):597-609.

3. Na Nakorn S, Srisintorn W and Youravong N. Work engagement and related factors among dentists in Ministry of Public Health hospitals, Southern Thailand. Th Dent PH J 2021;26 (1): 14-23. 

4. Por Pan T, Trakulmututa J and Youravong N. Self-perception of Leadership Style of Dentists: Heads of Dental Departments in Community Hospitals, Southern Thailand. Int Dent J 2020;70: 193-200.

5. Katepongpun S, Hintao J and Youravong N. Factors associated with sweetened food consumption among children aged 3–5 years in childcare centers. Songklanakarin Dent J 2019:7(1).

6. Jongphairotkhosit J, Suntornlohanukul S and Youravong N. Prediction of lip changes after incisors retraction in classII divisionI. Int J Exp Dent Sci 2018; 7(2), 48-53.

7. Por Pan T, Trakulmututa J and Youravong N. Leadership barriers and the development in the perspective of dentists as heads of dental public health department in southern community hospitals. Th Dent PH J 2018; 23 (1): 38-47.

8. Youravong N, Teanpaisan R. The periodontal health of lead-exposed children living in a shipyard industrial area. Toxicol Ind Health 2015;31(5):459-66.

Search