กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม

กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม
  • 2 พฤศจิกายน 2023
  • 11:08
  • AAR
  • 193

กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม
งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง  โรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ทบทวนกิจกรรม  20  กรกฎาคม  2566

กิจกรรมที่ 5  การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง (NEAR MISS / อุบัติการณ์)
1. ตาม Risk Profile
2. ความเสี่ยงทางคลินิก
3. ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค
4. ความเสี่ยงทั่วไป

งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์: 0-7428-7690-1
โทรสาร: 21-1050
Email: usa.sa@psu.ac.th

Search