ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี
  • 2 พฤศจิกายน 2023
  • 13:36
  • KPI
  • 129

KPI – ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ

งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ปรับปรุงครุภัณฑ์ งานสาธารณูปโภค งานระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ออกแบบ ประมาณการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และให้บริการงานยานพาหนะ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์(สิ่งแวดล้อม) ตลอดจนทรัพย์สินของคณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย

งานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์: 0-7428-7690-1
โทรสาร: 21-1050
Email: usa.sa@psu.ac.th

Search