งานบริการยานพาหนะ

งานบริการยานพาหนะ

หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ และแบบฟอร์มสำหรับการขอใช้บริการขอใช้รถยนต์

ขอใช้บริการผ่านระบบ E-Car

การใช้งานเบื้องต้น: Login -> เลือกเมนู “E-Car” ด้านซ้ายของจอ -> เลือก “ขอใช้รถ”
การใช้งานเพิ่มเติม Video, User Manual

แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้บริการขอใช้รถยนต์

แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้บริการขอใช้รถยนต์ในส่วนงานคณะทันตแพทยศาสตร์

หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนงาน

เอกสารประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

Search