โครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ “Digital workflow for  minimally invasive molar restorations: Overlay and Endocrown”

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ “Digital workflow for  minimally invasive molar restorations: Overlay and Endocrown”

เมื่อวันที่ วันที่ 25 – 26  เมษายน 2566 CE Dent PSU ร่วมกับ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ “Digital workflow for  minimally invasive molar restorations: Overlay and Endocrown” โดยวันที่ 25 เมษายน 2566 จัดในรูปแบบบรรยาย ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ และในวันที่ 26 เมษายน 2566 ปฏิบัติ ณ ห้องแลปปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานนี้วิทยากรทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ความกระจ่าง และปฏิบัติจริง นำไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง

Search