โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Repairing and maintenance Dental Unit and equipment”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Repairing and maintenance Dental Unit and equipment”

วันที่ 20 – 21  เมษายน  2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Repairing and maintenance Dental Unit and equipment” เพื่อการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางทันตกรรม ได้อย่างถูกต้องโดยวิทยากรชำนาญการ นายนิพัฒน์  พลด้วง นายเสนอ  จันทร์เต็ม   นายสุวิท  ทองแดง และว่าที่ ร.ต. ณนทฤทธิ์  สามารถ

Search