โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 2 – 5 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 2 – 5 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพช่องปาก และฝึกปฏิบัติการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ (SDF)  และวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทันตบุคลากรในพื้นที่ ทำให้เด็กใต้มีฟันดีจำนวนมาก

วันที่ 20 มกราคม 2566  ณ สสจ.สงขลา

วันที่ 23 มกราคม 2566  ณ ศพด.วัดชัยชนะสงคราม

วันที่ 24 มกราคม 2566  ณ สสจ.ตรัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศพด.บ้านปากน้ำ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศพด.อบต.ยี่งอ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศพด.อบต. นราธิวาส

วันที่ 1 มีนาคม 25 66  ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ชุมชนอุดมทอง ต.พะตง จ.สงขลา

Search