โครงการ การเขียนบทความทางวิชาการทางทันตสาธารณสุข และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล

โครงการ การเขียนบทความทางวิชาการทางทันตสาธารณสุข และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยวิจัยทันตแพทย์เชิงประจักษ์เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระยะที่ 2 ร่วมกับ CE Dent PSU จัด โครงการ การเขียนบทความทางวิชาการทางทันตสาธารณสุข และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องด้วยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในวิชาการทางทันตสาธารณสุขไปมาก ทันตบุคลากรซึ่งทำงานวิจัยหรือปฏิบัติงานในพื้นที่มีความต้องการเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบทความ ทั้งเพื่อการเผยแพร่ผลงานและใช้ในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และยกระดับวงการทันตสาธารณสุข นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในบทความวิจัยและบทความทางวิชาการต่างๆ ในประเทศไทยของหน่วยวิจัยทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระยะที่ 2 ควรมีการพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากรเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการทางทันตสาธารณสุข และการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย  ฐิตโสมกุล  รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน์  ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน   ธรรมสิทธิ์บูรณ์ และ อ.ทพญ.ศีดา ณ นคร มาเป็นวิทยากร

Search